select language:     Български English

Обявление № 91.00-44 от 29.09.2011 год.

Община Криводол,на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с ъ о б щ а в а , че е изработен и изложен за проучване проект за Подробен устройствен план/ПУП/-ПРЗ План за регулация и застрояване, отнасящ се за кв.161 гр. Криводол с цел съвпадане на уличнорегулационната линия от запад по ул.”Комсомолска”с кадастралната граница, както и промяна на отреждането от „за жилищно строителство” в „за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ” .

В тридесет дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите собственици на урегулирани поземлени имоти в кв..161 по плана на гр. Криводол ,общ. Криводол могат да прегледат плановете в стая №6 на община Криводол и да изкажат съображения по него.

Обявлението е валидно до 30.10.2011 год.