select language:     Български English

Обявление № 91.00-5 от 13.01.2011 год.

Със Заповед № 9/11.01.2011год. на Кмета на Община Криводол е одобрен Проект за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ на поземлен имот №168003 с площ 195,009дка. Пасище ,мера в м.”Жиев лъг” от плана за земеразделяне на землище с.Лесура и смяна на предназначението му за „Изграждане на фотоволтаична централа”2,5Мегавата устройствена зона ПЧ/чисто производствена/.
На основание чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията Проекта за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ може да бъде обжалван в 14- дневен срок чрез Община Криводол пред Административен съд- гр. Враца, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
Планът е изложен в стая №6 на Община Криводол.

АРХ.АТАНАС ЙОРДАНОВ
ГЛ.АРХИТЕКТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ЗЕМЛИЩЕ С.ЛЕСУРА
1.ИМОТ №140015
2.ИМОТ №040016
3.ИМОТ №040017
4.ИМОТ №000254
5.ИМОТ №040024
6.ИМОТ №23001
7.ИМОТ №32001
8.ИМОТ №040019