select language:     Български English

Обявление № 91.00-6 от 13.01.2011 год.

Със Заповед № 11/11.01.2011год. на Кмета на Община Криводол е одобрен Проект за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ на поземлен имот №168004 с площ 173,358дка. Пасище ,мера в м.”Жиев лъг” от плана за земеразделяне на землище с.Лесура и смяна на предназначението му за „Изграждане на фотоволтаична централа”2,5Мегавата устройствена зона ПЧ/чисто производствена/.
На основание чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията Проекта за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ може да бъде обжалван в 14- дневен срок чрез Община Криводол пред Административен съд- гр. Враца, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
Планът е изложен в стая №6 на Община Криводол.

АРХ.АТАНАС ЙОРДАНОВ
ГЛ.АРХИТЕКТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СЪСЕДИ НА ИМОТ №168004 КОЙТО Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №168002 М.”ЖИЕВ ЛЪГ”С.ЛЕСУРА

1.УПИ VІІІ КВ.70
2.УПИ ІІ КВ.70
3.УПИ ІV КВ.70
4.УПИ ІV КВ.70
5.УПИ ІV КВ.70
6.УПИ ІІ КВ.70
7.УПИ ІІ КВ.70
8.УПИ ІІ КВ.70
9.УПИ ІІ КВ.70
10.УПИ І КВ.70
11.УПИ І КВ.70
12.УПИ ІІІ КВ.63
13.УПИХІV-34 КВ.63
14.УПИ ХІV-34 КВ.63
15.УПИ Х.-35 КВ.63
16.УПИ ХV-35 КВ.63
17.УПИ ХV-35 КВ.63
18.УПИ ХVІ КВ.63
19.УПИ ХVІІ КВ.63
20.УПИ ХІ КВ.63
21.УПИ ХІV -34 КВ.63
22.УПИ ХV-35 КВ.63
23.УПИ ХІ КВ.63
24.УПИ ХІІ-39 КВ.62
25.УПИ ІІІ КВ.63
26.ИМОТ №040007
27.ИМОТ №167003
28.ИМОТ №040025
29.ИМОТ №040008
30.ИМОТ №040006
31.ИМОТ №040006
32.ИМОТ №040011
33.ИМОТ №040011
34.ИМОТ №040012
35.ИМОТ №040013
36.ИМОТ №040009,040010
37.ИМОТ №040002
38.ИМОТ №167003
39.ИМОТ №040004
40.ИМОТ №040002
41.ИМОТ №000253,000254
42.ИМОТ №040001
43.ИМОТ №167005,167004
44.ИМОТ №040005
45.ИМОТ №040015
46.ИМОТ №040011