select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на Парцеларен план за техническа инфраструктура-път с. Краводер

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение № 280 от Протокол № 33 от 27.07.2017г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи проект за Парцеларен план за техническа инфраструктура-трасе на път, разположен в собствен п.и.№060013 за осигуряване на достъп до п.и.№06001 по КВС на с.Краводер, общ. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Публикувано на 27.07.2017г.