select language:     Български English

Обявление- разрешение за изработване на ПУП гр.Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №561 от 04.09.2018 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулирани поземлени имоти у.п.и.VI-1403 и у.п.и.VII-926,  кв.35 по плана на гр. Криводол, Община Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.