select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПП за ПИ с. Градешница

 О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Предписание №53.1300-3/2/ от 09.02.2016г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот II, кв.49 по плана на с.Градешница, общ. Криводол.

Настоящото решение не подлежи на оспорване,

съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.