select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПП за с. Градешница

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение на Общински съвет гр.Криводол № 105 от Протокол №14 от 01.07.2016г. е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и парцеларен план /ПП/  за Поземлен имот № 006003 по Картата на възстановената собственост на с.Градешница, общ.Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.