select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ гр. Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №543 от 18.11.2016г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот I-813, кв.167 по плана на гр.Криводол, общ. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.