select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ с. Главаци

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община

Криводол съобщава, че със Заповед №84 от 28.02.2017 г. на кмета на община Криводол

е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и

застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот IX-121, кв.21 по плана на с.Главаци,

общ. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.