select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ за с. Краводер

О Б Я В Л Е Н И Е 

    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №369 от 09.09.2016г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот I-55 и IV-56, кв.37 по плана на с.Краводер, общ. Криводол.

    Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.