select language:     Български English

Обявление- разрешение за изработване на ПУП с. Главаци

О Б Я В Л Е Н И Е 

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение № 421 от Протокол № 52 от 28.09.2018 г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план за промяна предназначението в зона Пп-Производствени и складови дейности и съпътстващи административни постройки, разположени в собствен п.и.№15014.81.22, местност „Мътница“ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на неурбанизираната територия с.Главаци.

         Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

01.10.2018 г.