select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП с. Краводер

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение№ 179 от Протокол № 21 от 21.10.2016г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот №139008 по Картата на възстановената собственост на с.Краводер, общ. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.