select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП с. Краводер

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение№ 243 от Протокол № 28 от 28.04.2017г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)  за поземлен имот №071002 по Картата на възстановената собственост на с.Краводер, общ. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

02.05.2017 г.