select language:     Български English

Обявление- разрешение за изработване на ПУП с. Лесура

О Б Я В Л Е Н И Е 

             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №609 от 04.10.2018 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот у.п.и. /парцел/ V-314,  кв.79 по плана на с.Лесура, Община Криводол.

            Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

04.10.2018 г.