select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП с.Ботуня

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение№ 339 от Протокол № 39 от 11.12.2017 г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (План за регулация и застрояване) за поземлен имот №109006 по Картата на възстановената собственост на с.Ботуня, общ. Криводол и Парцеларен план за техническа инфраструктура за електропровод от точка на присъединяване до имот №109006.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

12.12.2017 г.