select language:     Български English

Обявление- разрешение за изработване на ПУП с.Главаци

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №541 от 22.08.2018 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулирани поземлени имоти у.п.и.IV-202 и у.п.и.V-201,  кв.11 по плана на с.Главаци, Община Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.