select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПИ с. Галатин

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение на Общински съвет гр.Криводол № 50 от Протокол №8 от 26.02.2016г. е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)  за Поземлен имот № 106028 по Картата на възстановената собственост на с.Галатин, общ.Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.