select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ гр. Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №514 от 31.10.2017 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот XI-79, кв.153 по регулационен план на гр.Криводол и п.и. №096037 по КВС на гр. Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване,

съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.