select language:     Български English

Обявление - разрешение за изработване на ПУП гр. Криводол

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение№ 329 от Протокол № 38 от 30.11.2017 г. на Общински съвет Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)  за поземлен имот №037124 по Картата на възстановената собственост на гр.Криводол, общ. Криводол.

          Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

07.12.2017 г.