select language:     Български English

Обявление-разрешение за изработване на ПУП с.Осен

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №650 от 06.11.2018 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулиран поземлен имот у.п.и. /парцел/ I-312, кв.32 по плана на с.Осен, Община Криводол.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

07.11.2018 г.