select language:     Български English

Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

ЗАПОВЕД

№ 615

гр. Криводол, 26.11.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и заповеди № РД-01-675/25.11.2020 г. и № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

І. Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед №  РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

Ссчитано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.:

1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат  следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

3. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

4. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед №  РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:

- защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката;

- преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант на алкохолна основа;

- маската се сваля отзад напред, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната й част;

- след сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант на алкохолна основа.

5. Изключение от задължението по т. 3 и 4 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

д) децата до 6 годишна възраст.

6. По смисъла на т. 3 и 4 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, когато се намират на открити обществени места се прилага за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство.

8. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

9. Достъпът до сградата на Община Криводол да се осъществява при спазване на мерките, регламентирани с моя Заповед № 158 от 11.03.2020 г.

10. В работните помещения на Община Криводол, включително кметствата, не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и т. п.)

11. Служителите  да спазват физическа дистанция от 1,5 м. по между си, а при невъзможност за осигуряването й да носят предпазни маски.

12. Гъвкавото работно време за изпълнител-хигиенистите в Община Криводол, определено с моя Заповед № 159 от 11.03.2020 г. остава в сила до второ нареждане.

           

ІІ. Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.  на Министъра на здравеопазването:

            Считано от 23,30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

4. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

5. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

6. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.

7. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове). Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

8. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

9. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

11.На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

14.       На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки, ще се тьрси административнонаказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

15. Контрол по изпълнение на мярката по т. 11 възлагам на:

1. Ст. инсп. Георги Георгиев - началник на Участък „Полиция“ Криводол

2. Служителите на Община Криводол:

- Валентин Николов – старши специалист ПОПУ;

- Петър Христов – работник ППУ

      Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

      Настоящата заповед отменя заповеди № 537/21.10.2020 г. и № 559/28.10.2020 г. на кмета на Община Криводол.

           Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

Съгласувал:                                                                                 Изготвил:

Валентин Кирилов – зам.-кмет                                                   Анелия Николова - секретар

26-11-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати