select language:     Български English

Одобрено изработването на общ устройствен план на Община Криводол

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че с Решение № 338 от Протокол № 39 от 11.12.2017 г. на Общински съвет Криводол е одобрено изработването на Общ устройствен план на Община Криводол, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината, в едно с придружаващите го екологична оценка на съответствието с предмета и целите на опазване на защитените зони, съобразно одобреното Задание и нормативните изисквания.

 Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

12.12.2017 г.