select language:     Български English

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 000709 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на гр. Криводол

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, Община Криводол:
С Ъ О Б Щ А В А
На заинтересуваните лица ,че със Заповед № 361/15.10.2008г. на Кмета на Община Криводол е одобрен Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ –План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 000709по Картата на възстановената собственост /КВС/ на гр. Криводол, общ. Криводол с отреждане за производствена дейност за съхранение на селскостопанска продукция .
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок съгласно чл.84,ал.1 от АПК пред Административен съд –гр.Враца чрез Кмета на Община Криводол по реда на чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.