select language:     Български English

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-691, кв.74 по плана на гр. Криводол

Община Криводол,на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с ъ о б щ а в а , че е изработен и изложен за проучване проект за Подробен устройствен план /ПУП/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИIV-691, кв.74по плана на гр. Криводол с цел разделянето на имота .    
В четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото писмо заинтересованите лица могат да прегледат плановете в стая №6 на община Криводол и да изкажат съображения по него.