select language:     Български English

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VI-328, кв.41 по плана на с.Краводер

Община Криводол,на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с ъ о б щ а в а , че е изработен и изложен за проучване проект за Подробен устройствен план /ПУП/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИVI-328, кв.41 по плана на с.Краводер с цел привеждане на регулационната граница на УПИ VI-328 по имотната граница на ПИ 328 .    
В четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото писмо заинтересованите лица могат да прегледат плановете в стая №6 на община Криводол и да изкажат съображения по него.