select language:     Български English

План за регулация и застрояване за УПИ V-155, VI-156, VII-158, VIII-155, IX-155 в кв.69 по плана на с.Лесура

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Община Криводол:
                                                                                                                                  
С Ъ О Б Щ А В А
 
На заинтересуваните лица ,че със Заповед № 399/18.07.2014г. на Кмета на Община Криводол, издадена по реда на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е одобрен Проект за План за регулация и застрояване за УПИ V-155, VI-156, VII-158, VIII-155, IX-155 в кв.69 по плана на с.Лесура с цел установяване на нова регулация съобразно обозначените с огради имоти във връзка с площите в документите за собственост.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок съгласно чл.84,ал.1 от АПК пред Административен съд –гр.Враца чрез Кмета на Община Криводол по реда на чл.215,ал.1 от ЗУТ.