select language:     Български English

Почви

В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията й. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките Ботуня и Лева и притоците им. Малка част (землищата на Фурен и Лесура) е покрита с карбонатни черноземи.