select language:     Български English

Подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-2001 в кв.93 РП на гр. Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 344 / 13.06.2014 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива – първа част промяна на действащия Подробен устройствен план  (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-2001 в кв.93 РП на гр. Криводол
 Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.