select language:     Български English

Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-477 в кв.49 по регулационния план на с.Пудрия

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 423 / 05.08.2014 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-477 в кв.49 по регулационния план на с.Пудрия, общ. Криводол „Обособяване на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти.
 Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.