select language:     Български English

Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за Поземлен имот 088005 по КВС на с.Главаци, общ. Криводол; 2.Инвестиционен про

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 286 / 23.06.2015 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ в две части: 1.Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за Поземлен имот 088005 по КВС на с.Главаци, общ. Криводол; 2.Инвестиционен проект за строеж „Птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ .
 Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.