select language:     Български English

Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за УПИ /парцел/ VI, I, III в кв.14 по регулационен план на Главаци, общ. Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 454 / 26.10.2015 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за УПИ /парцел/ VI, I, III в кв.14 по регулационен план на Главаци, общ. Криводол.

 Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.