select language:     Български English

Покана-уведомление

                     ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ

от 24.06.2021 г.

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община

Криводол за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр. Криводол ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е изготвен в изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ППЗРР.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинския план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Криводол за периода 2021-2027 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на община Криводол, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници.

С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Криводол - https://www.krivodol.com/

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, всички заинтересовани лица, освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 26.07.2021 г. 17:00 ч. вкл. на електронен адрес krivodol@mbox.is-bg.net или в деловодството – в сградата на община Криводол, ул. „Освобождение” №13.

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Криводол отправя настоящата покана-уведеомление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Моля във връзка с въведените противоепидемични мерки, присъстващите да бъдат с лични предпазни средства!

ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ - ТУК

24-06-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати