select language:     Български English

Покана

ПОКАНА

Поради невъзможност на партньорската организация Фондация „Център за детско развитие и психологическо консултиране – Когнитива“ да продължи участието си по  проект № BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, и необходимостта от друга партньорска организация, която да изпълни заложените дейности по проекта на напускащата организация, Община Криводол кани неправителствени организации, които са заинтересовани да участват като партньор в проект № BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“ на Община Криводол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, да подадат заявление за интерес, най-късно до 17:00 часа на 24.06.2019 г.

Дейностите, които ще изпълнява партньорската организация са:

  1. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда
  • Целта на дейността е да се окаже на целевата група специализирана подкрепа, насочена към придобиване социални и личностни умения, както и развитие на активно поведение на трудовия пазар чрез провеждане на 4 групови мотивационни обучения. Дейността ще премине при следните етапи: 1. Разпределение на участниците в групи, със сходни характеристики, според набелязаните потребности в индивидуалния план за действие от Дейност 1, а именно 4 групи с по 12 лица. Акцентите в учебната програма ще се определят според потребностите на хората от групите. 2. Провеждане на 4 мотивационни обучения. Продължителността на обучението за една група е 30 часа. Всяко обучение ще протича по 5 дни с продължителност 6 учебни часа на ден. Всяко обучение ще се провежда от 2-ма преподаватели, с оглед гарантиране качеството и изпълнението. Обща продължителност на обученията - 120 часа (4 гр. х 30ч.). Учебната програма включва модули за: повишаване на личностното самочувствие и самооценка на лицата и насърчаване на активността на целевата група, повишаване на уменията и нагласите за търсене на работа.
  • Продължителност на дейността 4 месеца;
  • Стойност на дейността – 9 880,00 лв.
  1. Повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права
  • Целта на дейността е да подкрепи хората от маргинализираните групи, като допринесе за повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права чрез здравни обучения и индивидуално консултиране на 240 лица, поднесени по достъпен и разбираем начин. Етапи на дейността: 1. Разпределение на участниците в групи, със сходни потребности, а именно: 20 групи по 12 лица. Акцентите в учебната програма ще се определят според потребностите на хората от групите. 2. Провеждане на 20 здравни обучения. Продължителността на обучението за една група е 12 часа в два дни. Всяко обучение ще се провежда от 1 преподавател. Предвижда се да се провеждат по 2 обучения паралелно, за което партньорът осигурява 2-ма лектори, с оглед гарантиране разпределението във времето и изпълнението на дейността. Обща продължителност на обученията - 220 часа (20 гр. х 12 ч.). Учебната програма включва следните самостоятелни модули: - Формиране и развитие на култура на пълноценни интимни отношения и насърчаване на семейното планиране - 2 ч. - Отговорно сексуално поведение и избягване на рискови за здравето практики - 2 ч. - Социалните и здравни права на участниците. Институции в помощ на хората - 2 ч. - Здравно възпитание и повишаване на здравната култура - 6 ч. 3. Ще се проведе обучение на 2 лица, които в последствие да работят в Общностния център като здравни медиатори.
  • Продължителност на дейността 4 месеца;
  • Стойност на дейността – 35 800,00 лв.

В заявлението, което трябва да изпратите на e-mail: krivodol@dir.bg и на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ 13, посочете:

1. Наименование и описание на организацията.

2. Предложение за изпълнение на посочените дейности.

3. Опит в изпълнението на такива дейности.

Одобреният партньор ще бъде поканен.

20-06-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати