select language:     Български English

Продължава изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Продължава изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На 24.03.2022г. се подписа Допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-6.002-0085-С01, с което се удължава предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за период от 6 месеца, между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“- Управляващ орган и Община Криводол представлявана от Христо Доков-Кмет община Криводол и „Конкретен бенефициент“. С удължаването на проектните дейности ще продължи подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домовете на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

С предоставянето на тези услуги се осигурява превенция на институционализацията на хора, зависими от грижа и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в обществото. Дейностите са насочени изцяло към възрасти хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Проектът „Патронажна грижа + в Община Криводол” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2”.

Повече подробности ще откриете на официалният сайта на Община Криводол секция „Социални дейности“

“Патронажна грижа +”

 

25-03-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати