select language:     Български English

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

Днес,  15.07.2019 г.

В сградата на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Краводер се сформира Родителски клуб с 14  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения.

Присъстваха:

  1. Красимира Ангелова – координатор ОП НОИР
  2. Галя Николова – счетоводител по проекта
  3. Тихомир Георгиев – образователен медиатор по проекта
  4. Звезделина Делчева – общностен работник по проекта
  5. Татяна Филова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с . Краводер и образователен експерт по проекта
  6. Родители, които сформираха Родителския клуб в с. Краводер – 14 родители.

 

Г-жа Красимира Ангелова представи проекта, какво е необходимо да се направи, каква е ролята на родителите в него. Бяха задавани въпроси и дискутирани проблемите на учениците, техните семейства и общността като цяло.

Презентация изнесе Звезделина Делчева, като запозна присъстващите с целите и задачите на Родителския клуб. Образователният медиатор Тихомир Георгиев обсъди с присъстващите необходимостта от обучение и как родителите да се включат активно в този процес.

Обсъди се графика на дейностите, които трябва да се осъществят.

 

            ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

 Проект  „ Заедно можем повече“ с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01,    финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана   от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

 

15-07-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати