select language:     Български English

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

 

                            

 

  Продължаваме с изпълнение на заложените дейности по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения – сформиране на Родителски клуб.

Днес, 16.07.2019 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол се сформира Родителски клуб с  10  представители на родители от уязвими групи.  

Присъстваха:

  1. Красимира Ангелова – координатор ОП НОИР
  2. Галя Николова – счетоводител по проекта
  3. Камелия Влахова – образователен медиатор по проекта
  4. Бисер Ангелов – общностен работник по проекта
  5. Цветана Николова – директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол и образователен експерт по проекта
  6. Родители на ученици от училището.

Г-жа Красимира Ангелова представи целите и задачите на проекта. Обсъдени бяха проблемите на учениците, техните семейства и общността като цяло. Родителите взеха активно участие и споделиха техните виждания и грижи.

Презентация изнесе Камелия Влахова, като запозна присъстващите с целите и задачите на Родителския клуб. Бисер Ангелов разказа за трудностите, които съпътстват работата на общностните работници.

Обсъди се графика на дейностите, които трябва да се осъществят.

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  „ Заедно можем повече“ с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

17-07-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати