select language:     Български English

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01 „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01

„Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

03.02.2023 г.

Общинска Администрация Криводол представлявана от Христо Доков в качеството му на кмет на община Криводол подписа Административен договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-00037-C01   за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол ”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът на проекта е 29 359,00 лева  а времето за изпълнение - 8 месеца.

Целта на проекта е оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП). Задачата е предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи, живеещи в община Кубрат.

С проектните дейности ще се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в общинска администрация Криводол.

В рамките на проекта ще бъде обособен фронт-офис в община Криводол, в който ще бъде назначено 1 лице на длъжност "Сътрудник социални дейности", ангажиран с предоставянето на услуги за гражданите, които имат необходимост от предоставяне на различен тип социални услуги. В рамките на първият подготвителен месец, екипът по проекта ще организира и проведе дейностите по обявяване и подбор на необходимия персонал. Подборът ще бъде извършен при спазване на хоризонталните принципи-равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

В дейностите по обучение и супервизия ще бъдат включени общо пет служители/в това число и ново назначения/, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

Осъществяването на проекта ще подпомогне решаването на идентифицираните проблеми и задоволяване нуждите на целевата група. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа до социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на възрастни и хора с увреждания. Ще се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.

При изпълнението на всички дейности ще се съблюдава прилагането на политиките в областта на: равенство на половете, активно включване и приобщаване, насърчаване на равните възможности, недопускането на дискриминация и др.

Повече подробности ще откриете на официалният сайта на Община Криводол в секция „Социални дейности“

06-02-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати