select language:     Български English

Проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране

Постигнатите цели и резултати след приключване на проектните дейности по проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и КФ, с бенефициент Община Криводол са налице, а именно:

            В дейността по обществено компостиране, във всички населени места са закупени и поставени 17 бр. компостери по 1800 л. всеки, техническо оборудване, необходимо за извършване на процеса, косачки, дробилки, бъркалки, сита и др. контейнери и съдове за разделно събиране.

            В дейността по домашно компостиране се закупиха и раздадоха компостери и инструменти за битово компостиране на 110 бр. домакинства.

            В дейността по компостиране в училища и детски градини на територията на шест образователни институции в община Криводол се закупиха и поставиха компостери с обем 1600 литра и комплект инструменти и уреди за компостиране, както и контейнери и съдове за разделно събиране.

      Използването на компостерите ще има пряк ефект върху населението на общината, тъй като ще се предотврати изхвърлянето на зелени отпадъци в общите съдове или на нерегламентираните сметища. Зелените и биоразградими отпадъци ще се обработват чрез аеробно компостиране, а полученият компост ще се ползва в земеделието от жителите на общината. Чрез произвеждането на собствен компост домакинствата ще спестяват пари за закупуване на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове. Дейността има образователна и екологична цел, която за наша радост е увенчана с голям успех.

Проведени бяха обучения по компостиране за три целеви групи:

  • Обучения на служители на общинската администрация по населени места;
  • Обучения на домакинства;
  • Обучения в училища и детски градини.

По проекта се изгради Демонстрационен център който се оборудва с техника, необходима за прожекция на тематични филми, презентация на успешни практики, организация на игри и дискусии. В центъра се организираха творчески работилници, в рамките на които се представиха различни занаяти и се усвоиха нови знания и умения от участниците, с цел подготовката на битови отпадъци за повторна употреба. 

Демонстрационният център предоставя среда за възпитание на деца и ученици на отговорност към природата и екологосъобразно отношение към отпадъците, включваща организация на игри, екоконкурси, състезания между класове, работилници, презентации, базари и др.

      Приоритет на бенефициента Община Криводол е разделното събиране и повторната употреба на продукти от текстил, както и оползотворяване на битови отпадъци от текстил, пластмаса, стъкло и др. С това се даде старт на  подготовката за изпълнение на една от новите цели пред България, която би следвало да бъде въведена в ЗУО, а именно до 1 януари 2025 г. да въведе разделно събиране на текстилни изделия.

            Проведени са разяснителни срещи с населението на община Криводол, отпечатани са брошури и обучителни книжки.

Бенефициента Община Криводол призовава всички жители на общината да се включат в разделното събиране на биоотпадъци, за да продължи успешната дейност на общината в екологосъобразното управление на отпадъците и опазване на околната среда.

Съобщение резултатите от изпълнението на проекта

24-06-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати