select language:     Български English

Проект „Грижа в дома - община Криводол"

На 13.04.2023г. с встъпителна пресконференция Община Криводол представи Проект „Грижа в дома - община Криводол“, АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0013-C01 по Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“- на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

"Грижа в дома“ е поредният социалнозначим проект, чрез който община Криводол, оказва подкрепа на най-уязвимите групи от населението. Той надгражда реализираните дейности и постигнатите резултати по проектите „Патронажна грижа+ в община Криводол” и „Патронажни грижи за независим и достоен живот”. Дейностите по проекта бяха представени на встъпителна пресконференция от кмета на община Криводол Христо Доков.

Проектът има за цел да осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в условията на пандемична ситуация.

Целевата група, към която е насочен проектът са възрастни в невъзможност за  самообслужване и хора с увреждания  в община Криводол.

Основната дейност включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще стартират на 01.05.2023 г. и са с продължителност 12 месеца.

Към момента над 80 потребители са одобрени и класирани да бъдат обслужвани от медицинска сестра и домашни помощници, като всяко лице отговарящо на целевата група може да подаде заявление в община Криводол.

Проектът е на стойност 400 759,50 лв. /разходи по линия на ЕСФ+/ 100% БФП

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца считано от 01.03.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

13-04-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати