select language:     Български English

Проекти на нормативни документи 2014 г., 2015 г.

 

Предложение относно: изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
Проект на НАРЕДБА № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Криводол
Проект на Наредба № 19 за управление на горските територии собственост на община Криводол
Предложение относно:изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Криводол
План за действие на Община Криводол в изпълнение на стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 г.