select language:     Български English

Проекти на Община Криводол по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

Проекти на Община Криводол по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

 

Община Криводол кандидатства с три проекта по обявена първа Покана за набиране на проектни предложения в рамките на Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, приета от ЕК на 30 юли 2015 г. с Решение № C(2015) 5444.

Име на проекта: Младежи и спорт - възможности за развитие на човешкия капитал в трансграничния регион

Стойност на проекта: 680867.93 евро
Приоритетна ос: 2. Младежи
Водещ партньор: Община Криводол
Проектни партньори: Община Гаджин Хан (Сърбия)
Цели на проекта и очаквани резултати: Изграждане на 2 спортни зали: в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Криводол  и в Гаджин Хан. Организиране на две спортни прояви в Криводол и Гаджин Хан - всяка за 32 участника. Подобряване качеството на живот и създаване на условия за развитие на младите хора и за оставането им в трансграничния регион. Цялото население на региона ще се възползва от проекта, като преки бенефициенти са младежите в общините.

 

Име на проекта: Разработване и популяризиране на селски и културен туристически продукти уникални за граничния регион, насочен към европейските посетители

Стойност на проекта: 195 240.26 евро
Приоритетна ос: 1. Устойчив туризъм
Водещ партньор: Фондация "Черга"
Проектни партньори: Община Криводол; Публична организация "Спортен и туристически център Димитровград" - Община Димитровград (Сърбия); Публично предприятие "ПП Дирекция за управление и развитие на Нишка Баня" (Сърбия).  
Цели и очаквани резултати: В проекта са заложени 5 цели, всяка една от които е основа за следващата и надгражда предишната.

Разкриване на туристическия потенциал, предимствата и възможности на Община Димитровград, Криводол и Нишка баня.
. Разработване и развитие на интегриран туристически продукт с основен акцент върху туризъм насочен към природата - селски и активен туризъм, в съчетание с културен, исторически и обреден туризъм за региона;
. Разработване и прилагане на комплекс от мерки за подпомагане реализирането и развитието на утвърдени за отделните партнъори продукти – събори, състезания, обреди, чрез включването им в нов общ туристически продукт;
. Изработка на съвременни дигитални  продукти за популяризиране и промотиране чрез медийно отразяване на събори, панаири, изложения и работилница с публикации в печатни/електронни медии, онлайн излъчвания и в интернет пространството, в публичното пространство на европейската общност и на потенциални туристи от цял свят;
Мотивиране на бизнеса за инвестиции в туристически обекти и атракции, увеличаване обема на производство и търговия на местни производства, биологични храни и занаятчийски продукти, предпоставка за увеличаване на трудовата заетост на населението и съответно до увеличаване на доходите в региона.

 

Име на проекта: Проект за опазване на околната среда чрез развитие на Интегрирани системи за управление на отпадъците в общини на трансграничния регион на България – Сърбия

Стойност на проекта: 595 701.53 евро
Приоритетна ос: 3. Околна среда
Водещ партньор: Община Ражан (Сърбия)
Проектни партньори: Община Криводол
Цели и очаквани резултати:  Общата цел на проекта е да се насърчи и да се демонстрира интегрираната система за управление на твърдите отпадъци (ISWM) в Общините Ражан и Криводол и положи основите за устойчиво управление на твърди битови отпадъци, с акцент върху органични отпадъци, в съответствие с Рамковата директива за отпадъците. За Община Криводол е заложено и закупуване на 1 брой нова специализирана сметосъбирачна машина, 200 броя съдове за битови отпадъци кофи тип „Мева“ и 60 броя контейнери тип „Бобър“.