select language:     Български English

Регистрация на собственици на пчелини и пчелни семейства

Заявление

Декларация

 
І. Наименование на административната услуга
Регистрация на пчелни семейства
 
ІІ. Правно основание
Закон за пчеларството (ЗП)
Наредба № 27/10.07.2002 год. за регистрация и идентификация на пчелните семейства
 
ІІІ. Юридическа характеристика – цел и предмет
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва регистрацията и актуализация на пчелините и пчелните семейства. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 Закона за пчеларството (ЗП) в кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Този регистър е нужен с цел установяване броя на пчелините, включително пчелните семейства. Това спомага за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, както и за защита на пчелните семейства от натрявяне при провеждане на растително защитни мероприятия.
 
ІV. Процедура по извършване на административната услуга
1.                  Компетентен орган
Компетентен орган да извърши настоящата услуга е общинската администрация/кметството.
 
2.                  Заявител
Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава от собственика на пчелните семейства.
 
3.                  Необходими документи
За да започне производството по вписване или актуализация в регистъра е необходимо да бъде подадено заявление за регистрация или декларация за евентуална актуализация на регистъра.
 
 
Отговорно лице за изпълнение на услугата – Главен експерт „Административно-стопанска дейност, УОМП и ЗБ”
4.                  Такси и срокове
Нормативно установено е в чл. 8, ал. 4 ЗП, че за настоящата услуга не се заплаща такса от заявителя.
Срок за изпълнение – 1 ден.
 
V. Формуляри и образци
Заявление за вписване в общинския регистър на пчелините, съгласно чл. 8 от ЗП;
Декларация по чл. 9, ал. 2 от ЗП