select language:     Български English

Създава се Местно партньорство на територията на общините Криводол и Бойчиновци

ИНФОРМАЦИЯ

Създава се Местно партньорство  на територията на общините Криводол и Бойчиновци

       Община Криводол ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група - МИГ „Криводол - Бойчиновци“.

        Във връзка с това, кметът на община Криводол -  Христо Доков, бе поканил представители на: Нестопанския сектор: НПО, читалища, физически лица. Стопанския сектор: фирми, кооперации, земеделски производители, занаятчии, както и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща, която се проведе на 01.07.2022 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Криводол ул. „Освобождение“ №13. Целта на събитието бе да се оповести намерението за формиране на местно партньорство между Община Криводол и Община Бойчиновци. Да се разяснят целите, приоритетите, възможностите за кандидатстване и ползите от партньорството.

         Кмета на община Криводол г-н Христо Доков- разясни че, програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие. Местните инициативни групи се създават съгласно програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те са неправителствени организации, които включват в състава си публични, бизнес и граждански организации, действащи на  територията. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Тя действа като агенция за развитие, която управлява и прилага стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, като организира и провежда приеми и оценки на проекти по стратегията, подготвени и подадени от организации и физически лица с адрес на управление или постоянен адрес на територията на МИГ.

        В тази връзка е постигната договореност с общинското ръководство на Община Бойчиновци за създаване на Местно партньорство  на територията на общините Криводол и Бойчиновци.

      В предстоящия програмен период 2021-2027 г., учреденото партньорството, ще има възможност да кандидатства и изпълни подготвителна мярка - 19.1 със следните дейности:

- популяризиране на процеса на разработка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);

- обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

- проучвания и анализи на територията;

- подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

- координация на изпълнението на подготвителните дейности;

Стратегиите за водено от общностите местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

В резултат на изпълнение на проекта за подготвителни дейности - мярка 19.1., ще се формира МИГ, с правна форма Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с работно наименование „Местна инициативна група Криводол- Бойчиновци“.

На срещата бяха обсъдени и възможните представители на стопанския и нестопанския сектор от Община Криводол, които биха били представители на своя сектор, какви документи трябва да попълнят за да влязат в партньорството. От присъстващите най подходящи бяха излъчени

от Стопанския сектор: „НИКОЛ 1999“ ЕООД 

от Нестопанския сектор: „Футболен клуб Ботев Криводол - 2013“

 

  ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Екип „Програми и Проекти“

към Дирекция „Специализирана администрация“

ИНФОРМАЦИЯ

 

11-07-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати