select language:     Български English

Стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Стартира изпълнението на проект

        На 29.03.2021г. на основание чл.45, ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с постъпило проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0085, одобрено с решение №РД-21-128 от 23.03.2021г. между

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“- Управляващ орган и Община Криводол  представлявана от Христо Доков-Кмет и „Конкретен бенефициент“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, е подписан Административен договор BG05M9OP001-6.002-0085-С01.

         Проектът е на стойност 87 897.60 лв. /разходи по линия на ЕСФ/– 100% БФП

         Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца считано от 01.04.2021г.

           Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи в домашна среда, в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. В отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на корона-вируса и потребностите на уязвимите групи, ще продължи  предоставянето и осигуряването на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа в дома на лицата от целевите групи а именно:

 • лица с увреждания,

 • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

 • лица над 54 г.,

 • лица поставени под карантина във връзка с COVID-19

 • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19

 • други уязвими групи

 

Повече подробности ще откриете на официалният сайта на Община Криводол секция „Социални дейности“

31-03-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати