select language:     Български English

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ

КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ

На 6 март 2023г. Кмета на община Криводол Христо Доков подписа договор № РД50-29/06.03.2023г. с Министерството на земеделието и храните чрез Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция (ДФЗ-РА) за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект №BG06RDNP001-19.610-0084 „ Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Криводол и Бойчиновци“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Водеща организация в местното партньорство по проекта е община Криводол, с партньори община Бойчиновци, ФК „БОТЕВ КРИВОДОЛ-2013“, „НИКОЛ-1999“ ЕООД, „АДЛ - ЛЮТА“ ООД и НЧ „ПРОСВЕТА-1921“.

„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)“ е подход за интегрирано териториално развитие с участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които са изправени селските райони в своето развитие днес.

Изпълнението на проекта ще следва следните основни етапи:

  • „Популяризиране на процеса на разработка на СВОМР“;
  • „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“;
  • „Проучвания и анализи на територията“;
  • „Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната

общност във връзка с подготовката на стратегията“;

  • „Координация на изпълнението на подготвителните дейности“;
  • „Регистрация на МИГ с район на действие териториите на общините Криводол

и Бойчиновци“.

Така формулираните етапи на проекта са свързани преди всичко с повишаването на наличния местен капацитет и активно включване на местните общности в работещо местно публично-частно партньорство, обединен юридически в сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ.

Подготовката на Стратегията за ВОМР ще бъде резултат от изпълнен интегриран пакет от дейности, включващи:

  • популяризирането на подхода ВОМР и разработването на стратегията

(информационни кампании в населените места на двете общини, провеждане на срещи, семинари и конференции;

  • изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на

местното население;

  • публикуване на информация по проекта в регионални медии;
  •  обучение на представители на екипа на МИГ, представители на партньорите и

местни лидери;

Проектът ще се реализира в продължение на шест месеца.

Одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ -  48 895,00 лева.

 

 

Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 

 

 

 

 

09-03-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати