select language:     Български English

УПИ /парцел/ X-222 в кв.105 по регулационен план на гр.Криводол

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 285 / 23.06.2015 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ в две части: 1.Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за УПИ /парцел/ X-222 в кв.105 по регулационен план на гр.Криводол, общ. Криводол; 2.Инвестиционен проект за строеж „Къща за гости“ .
 Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.