select language:     Български English

УПИ V-1421 в кв.59 по РП на гр.Криводол

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ община Криводол съобщава, че със Предписание № 94-В.62-4/07.10.2014 г. на кмета на община Криводол като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива е разрешено да се изработи изменение на действащия Регулационен план  /РП/ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ V-1421 в кв.59 по РП на гр.Криводол, общ.Криводол с цел делба на имота и установяване на ново застрояване съгласно изискванията на ЗУТ.
 Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.