select language:     Български English

УПИ VIII-526 в кв.51 по РП на с. Ракево

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, община Криводол съобщава, че с Предписание № 53.1194-3/1/ от 26.11.2014 г. на кмета на община Криводол, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива е разрешено да се изработи изменение на действащия Регулационен план /РП/ (Подробен устройствен план - План за застрояване) за парцел УПИ VIII-526 в кв.51 по РП на с. Ракево, общ.Криводол с цел делба на имота и установяване на ново застрояване съгласно изискванията на ЗУТ.
 Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.