select language:     Български English

ОБА 1 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Възстановяване или промяна на име   Заявление1  Заявление2

Издаване на удостоверение за наследници  Искане за издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение  Искане за издаване на удостоврение въз основа на регистъра на населението

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)   Заявление свободен текст

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България   Декларация по чл.21,ал.2.   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път   Заявление за пост. адрес. Декларация по чл. 92 ал.3.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес  Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес    Заявление за пост. адрес.   Декларация по чл. 92 ал.3.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година  Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път   Адресна карта за наст. адрес. Декларация по чл.92 ал.3.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес    Адресна карта за наст. адрес   Декларация по чл.92 ал.3.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година  Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за правно ограничение    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Промяна в актовете за гражданско състояние   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път   Заявление свободен текст

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път   Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)     Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението    Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.     Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението      Искане за издаване на удост.въз основа на рег. на насел.

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции   Заявление свободен текст

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи  Завление свободен текст

Припознаване на дете     Заявление за припознаване

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители    Завление свободен ткст

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство     Молба за уставовяване на бълг. гражданство