select language:     Български English

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ.

ЗАПОВЕД

№ 45

гр. Криводол, 31.01.2022 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и т. Х от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., допълнена със  Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.на Министъра на здравеопазването, във връзка с увеличаване броя на диагностицирани лица с коронавирус COVID-19 на територията на община Криводол и препоръка на Общинския кризисен щаб по Протокол № 1 от заседание, проведено на 28.01.2022 г.,

 

НАРЕЖДАМ:           

Считано от 0,00 ч. на 01.02.2022 г. до 09.02.2022 г., включително, въвеждам следните временни противоепидемични мерки в населените места на община Криводол:

Лицата под 18-годишна възраст не се допускат до обществени места, включително паркове и открити площи, без придружител след 20.30 часа.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, възлагам на началника на Участък „Полиция“ Криводол, съвместно с  кметовете на кметства и кметските наместници, да организира изпълнението на настоящата заповед.

Контрол по изпълнението възлагам на Валентин Кирилов – заместник-кмет на Община Криводол.         

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и Участък „Полиция“ Криводол за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

ЗАПОВЕД №45

31-01-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати